Všeobecné obchodní podmínky | Darceking.sk - jedinečné darčeky, ktorými prekvapíš!

OBSAH

 1. Základní ustanovení
 2. Definice
 3. Prodávající
 4. Kupujúci
 5. Kupní smlouva
 6. Ceny
 7. Platební podmínky
 8. Objednávání
 9. Stornování objednávky
 10. Odstoupení od smlouvy a vrácení peněz v případě stornování objednávky po zaplacení
 11. Dodací podmínky a náklady spojené s dodáním zboží
 12. Reklamace
 13. Ochrana osobních dat
 14. Personalizace
 15. Závěrečná ustanovení

 

1. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) na jedné straně a kupujícího (zákazník, spotřebitel) na straně druhé.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.darceking.sk je RALT, s.r.o., so sídlom Ďatelinová 5530/4, Bratislava, 82101, zapísanou v OR OS BA1, oddiel Sro, vložka č.100574/B, IČO: 47912570, IČ DPH: SK2024142054. Predávajúci je platca DPH. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. – Zákon o ochrane spotrebiteľ a v platnom znení a zákonom č. 102/2012 Z. z. – O ochrane spotrebiteľ a pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z., Obchodný zákonník v platnom znení.

 

2. DEFINICE

Prodávající – podnikatel, který spotřebiteli nabízí nebo prodává výrobky nebo poskytuje služby a také podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobek a jehož činnost neovlivňuje vlastnosti výrobku.

Spotřebitel – fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby pro osobní potřebu nebo pro potřebu příslušníků své domácnosti a která při uzavírání a plnění ze smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Spotřebitelská smlouva – kupní smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně dodavatel a na druhé straně spotřebitel, který nemohl individuálně ovlivnit obsah předem připraveného návrhu na uzavření smlouvy dodavatelem.

Kupující, který není spotřebitelem – osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupní smlouva – Objednávka odeslaná prodávajícímu představuje návrh na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky ze strany prodávajícího, čímž dojde k přijetí návrhu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Obchodní podmínky – smluvní ustanovení dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující v momentu odeslání své objednávky potvrzuje, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými v době odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že před uskutečněním své objednávky se s těmito obchodními podmínkami seznámil a s obchodními podmínkami bez výhrad souhlasí.

Elektronická objednávka – elektronický formulář obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky e-shopu www.darceking.sk (dále jen e-shop) a celkovou cenu tohoto zboží, zpracovanou systémem e-shopu.

Zboží – výrobek, který se ke spotřebiteli dostává prostřednictvím trhu. Zbožím jsou všechny produkty prodávajícího uvedené na stránce e-shopu.

Seznam zboží na internetové stránce e-shopu, kterou provozuje prodávající je katalogem běžně dodávaného zboží a prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených výrobků. Dostupnost zboží bude pro kupujícího potvrzena na základě objednávky kupujícího.

Informace o zboží uvedené v katalogu e-shopu jsou čerpány z veřejně přístupných zdrojů a oficiálních stránek výrobce, dovozce. Prodávající neodpovídá za korektnost informací čerpaných z těchto zdrojů.

Personalizace – služba, kterou upraví prodávající pro kupujícího běžně dostupné zboží podle specifických požadavků kupujícího. Obrázky zobrazené u výrobku a na jiných podstránkách na www.darceking.sk mají ilustrační charakter. Snažíme se ale, aby co nejlépe odrážely skutečnost.

 

3. PRODÁVAJÍCÍ

Informace o prodávajícím jsou uvedeny v sekcích “Kontakt” a “O nás”.

Prodávající zveřejňuje seznam výrobků, které nabízí kupujícímu a umožňuje kupujícímu zboží objednávat prostřednictvím e-shopu. Tyto VOP jsou vázány na nákup v e-shopu. Odesláním objednávky formou elektronického obchodu kupující vyjadřuje souhlas s VOP.

Prodávající si vyhrazuje právo upravit cenu zboží uvedenou na e-shopu při objednávkách všech výrobků, pokud zjistí, že daná cena byla chybně uvedena. O této skutečnosti bude informovat kupujícího před potvrzením jeho objednávky.

Prodávající má právo si po zhotovení produktu vytvořit fotografický záznam o produktu a fotografii umístit na stránce e-shopu v sekci Galerie produktů, na Facebookové stránce e-shopu, Instagram, nebo v letáku novinek ( “newsletter”). Kupující má právo požádat prodávajícího o nezveřejnění produktu, který byl předmětem jeho objednávky a může tak provést písemnou nebo emailovou formou na kontaktní adresy společnosti.

VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

 

4. KUPUJÍCÍ

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitel je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby pro osobní potřebu nebo pro potřebu příslušníků své domácnosti a která při uzavírání a plnění ze smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Spotřebitel předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění, zákona č.250 / 2007 Sb., O ochraně spotřebitele a v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění novel.

Podnikatelem se rozumí:

 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti)
 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku)
 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění na základě specifických pravidel (sem patří například svobodná povolání jako advokáti atd.)
 • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle specifického předpisu.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatelem, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 

5. KUPNÍ SMLOUVA

Pokud je kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na jeho stránky. Kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky kupujícím a potvrzením objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Uzavřenou kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Pokud je kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena písemným potvrzením objednávky prodávajícím kupujícímu.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v slovenském jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v jazyce slovenském.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou zobrazeny na webových stránkách e-shopu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

 

6. CENY

Všechny ceny jsou smluvní. V e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Platnost cen trvá do oznámení nových cen. Konečná cena zboží zahrnuje daň z přidané hodnoty (DPH) a balné. Cena nezahrnuje náklady na doručení objednaného zboží na místo určení.

 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • platba předem bankovním převodem
 • platba platební kartou on-line
 • na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
 • platba na fakturu s uvedenou splatností
 

8. OBJEDNÁVÁNÍ

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost před provedením objednávky seznámit se se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Pokud je kupujícím spotřebitel, musí být při takovém zboží předem seznámen se skutečností, že jde o zboží na objednávku (poznámka “U dodavatele” uvedená u zboží), se kterým k uzavření kupní smlouvy mezi oběma stranami dojde až v okamžiku upřesnění nabídky ze strany prodávajícího.

Objednávat je možné následujícími způsoby:

 • Prostřednictvím elektronické objednávky přes systém e-shopu www.darceking.sk
 • Elektronickou poštou na adrese info@darceking.sk.

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes e-shop.

Prodávající neodpovídá za samotný obsah motivu, gramatické chyby, překlepy, zdrobněliny který si kupující objednává.

V případě platby převodem na účet nebo platební kartou online, prodávající se zavazuje zpracovat objednávku nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení platby za objednávku.

 

9. STORNOVÁNÍ OBJEDNÁVKY

Kupující má právo stornovat objednávku e-mailem na info@darceking.sk nebo telefonicky na čísle + 421-905-799644 v následujících případech:

 • pokud nebyla objednávka potvrzena ze strany prodávajícího,
 • v případě, že nebyla dodržena publikována cena výrobku,
 • v případě, že kupující stornuje již potvrzenou objednávku, je povinen uhradit prodávajícímu všechny prokazatelné účelně vynaložené náklady, které mu vznikly v souvislosti s realizací dané objednávky, zejména v případě, pokud zákazník stornuje objednávku po jejím odeslání prodávajícím a prodávajícímu vznikly náklady na dopravu zboží. Kupující je povinen uhradit zmíněné náklady v případě, že se jedná o označený zboží zhotovené podle zvláštních požadavků kupujícího. Pokud jde o neoznačený zboží, tyto náklady zaplatí podle platných předpisů prodávající),
 • v případě osobní personalizace zboží je storno poplatek 100% ceny objednaného zboží.
 • Prodávající má právo stornovat objednávku, pokud z důvodu vyprodání nebo nedostupnosti zboží ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat není schopen dodat zboží kupujícímu ve stanovené lhůtě nebo v ceně, která je uvedena v e-shopu, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Prodávající má právo stornovat objednávku i v případě, pokud zákazník neodpovídá na e-mail nebo ho nemůže telefonicky zastihnout po dobu více než tří pracovních dní za sebou. Prodávající má právo stornovat objednávku i v případě, že nebude doručena platba za objednávku do pěti pracovních dnů od vytvoření objednávky. Výjimku tvoří platba na dobírku.
 

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VRÁCENÍ PENĚZ V případě stornování objednávky PO ZAPLACENÍÍ

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel:

Ve smyslu ustanovení zák. č. 102/2014 Sb. – o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů, v platném znění, kupující má právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby, přičemž je nezbytné, aby byl v uvedené lhůtě doručen dopis nebo e-mail o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dnů ode dne převzetí zboží, pokud nejde o prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího a určeného zvlášť pro kupujícího (t. J. Pokud jde o zboží bez potlačeného, ​​gravírovaného motivu). Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplný, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čistý, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Zboží musí být vráceno v průběhu 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Zboží je třeba zaslat na RALT, s.r.o., Púpavová 3, Spišská Nová Ves doporučeně. Za případnou ztrátu nebo poškození během přepravy neručí prodávající. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou cenu snížit o tomu odpovídající částku. Peníze budou vráceny kupujícímu spotřebiteli do 14 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím. Pokud se jedná o neoznačený zboží, tj zboží bez potištěného motivu, prodávající je kupujícímu povinen vrátit kromě ceny za zboží i výši nákladů, které vznikly při přepravě zboží.
Prodávající není povinen po uplynutí zákonem stanové lhůty 7 dní (zákon č. 102/2014 Sb.) Přijmout k reklamaci nevyčištěný nebo jinak znečištěné zboží neodpovídající hygienickým standardem.

Pokud se rozhodne kupující pro odstoupení v této lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením , zda částka bude čerpána pro další nákup.
Kupující bere na vědomí skutečnost, že pokud jsou se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že pokud dojde k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle zákona č. 102/2014 Sb., Darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit, který na jeho žádost bude odeslán na jím uvedený účet, a to nejpozději do 14 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel:

V případě, že kupující je podnikatel, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruky a aktuální ceny vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady kupujícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další náklady vzniklé v souvislosti s neplatným odstoupením od smlouvy.

Při vystavení dobropisu může být od kupujícího vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů podle bodu XIII. (Ve smyslu §3 zákona 428/2002 Sb. O ochraně osobních údajů).

 

11. DODACÍ PODMÍNKY A NÁKLADY SPOJENÉ S DODÁNÍM ZBOŽÍ

 • Zákazník má možnost využít více druhů doručení, a to buď prostřednictvím České pošty nebo prostřednictvím Zásilkovny na výdejní místo, nebo přímo na adresu. Doručení zboží je zpoplatněno podle aktuálně platného ceníku poskytovatele služby.
 • V případě objednávek do zemí mimo České republiky zajišťuje doručení Slovenská pošta nebo Zásilkovna. Doručení zboží je zpoplatněno podle aktuálně platného ceníku poskytovatele služby.
 • Jestliže je dohodnuto jinak, prodávající se zavazuje zboží dodat nejpozději do 5 pracovních dnů od emailového potvrzení objednávky zákazníkovi. Prodávající si vyhrazuje právo neprovést plnění v případě, že mu nebudou dodány grafické podklady v požadované kvalitě. V tom případě se může doba dodání prodloužit.
 • Kupující ke každé zásilce obdrží fakturu e-mailem nebo přímo se zbožím. Tam kde je nutný záruční list, dostane ho v balení.
 • Kupující je informován o odeslání zboží v den jeho zaslání prostřednictvím České pošty, nebo Zásilkovny. Kupující je povinen zajistit bezproblémové převzetí zboží, zejména tím, že ve dnech plánovaného doručení bude dostupný na telefonním čísle určeném pro doručení nebo přítomen na adrese doručení, nebo si vyzvedne zboží na výdejním místě. Pokud tuto povinnost nelze splnit, je povinen informovat prodávajícího, dohodnout se s ním na náhradním termínu doručení nebo určit náhradní osobu, která povinnost převzetí zboží splní za původního příjemce zásilky.
 • Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.
 

12. REKLAMACE

Při převzetí zboží je kupující povinen toto zboží prohlédnout a zkontrolovat. Pokud je značné mechanické poškození obalu zboží, kupující je povinen stav zboží zkontrolovat a při případném poškození vyhotovit záznam o poškození, který musí být podepsán i kupujícím, i zástupcem dopravce. Odpovědnost za poškození zboží během přepravy zboží k zákazníkovi nese dopravce. Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuté přiměřené řešení, například poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.

Pokud kupující dodá vlastní textil nebo jiný produkt, který si přeje potlačit, za výsledek potisku prodávající neodpovídá z toho důvodu, že předem nemá materiál odzkoušený a není možné předpovědět, jak se bude potisk na materiálu chovat.

Záruční doba na zboží je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním se záruka nevztahuje. Pokud kupující zjistí poškození, za které bere odpovědnost prodávající, kupující musí bez zbytečného odkladu uplatnit reklamaci u prodávajícího.

Proces reklamace:

 • Informovat naši společnost o požadované reklamaci mailem nebo telefonicky.
 • Zboží poslat zpět na: RALT, s.r.o., Púpavová 3, Spišská Nová Ves.

Při reklamacích se postupuje v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

Při uplatnění reklamace je kupující povinen doručit prodávajícímu reklamovaný produkt na vlastní náklady do společnosti prodávajícího čistý, mechanicky nepoškozený, s kopií faktury a s přesným popisem vady.

V případě poškození zboží může jít o odstranitelné nebo neodstranitelné poškození. Pokud jde o poškození, které je možné odstranit, kupující má nárok, aby bylo toto poškození bezplatně a včas odstraněny. Prodávající je povinen toto poškození odstranit. Kupující však může požadovat místo odstranění poškození výměnu zboží, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k poškození zboží nebo jeho cenu. Pokud se vyskytne opětovné poškození po opravě a kupující nemůže pro toto opětovné poškození produkt řádně používat, má právo na výměnu produktu nebo právo od smlouvy odstoupit, tedy právo na vrácení kupní ceny. Cena je kupujícímu vrácena na jeho číslo účtu. Pokud jde o poškození, které není možné odstranit a které zabraňuje tomu, aby se produkt mohl využívat řádně, kupující má právo na výměnu tohoto produktu nebo má právo od smlouvy odstoupit. Pokud jde o takové neodstranitelné chyby, které nebrání tomu, aby se mohl produkt řádně využívat, kupující má právo požádat o přiměřenou slevu z ceny produktu.

Oprávněná záruční reklamace je bezplatná. Při neoprávněné reklamaci je kupující povinen uhradit náklady vzniklé řešením této reklamace.

Prodávající rozhodne o odůvodněnosti reklamace do 5 pracovních dnů. Vyřízení reklamace nesmí trvat déle než 30 dní. Po uplynutí této doby, pokud reklamace nebyla vyřízena, má kupující stejná práva, jako by šlo o neodstranitelné poškození.

Prodávající má povinnost vydat kupujícímu po reklamaci reklamační doklad o způsobu vyřízení reklamace, a to i tehdy, pokud reklamaci nevyhoví na místě a v celém jejím rozsahu. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za poškození až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud dojde k výměně věci, začne běžet záruční lhůta znovu od převzetí nové věci.

 

13. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Ve spojitosti s legislativní úpravou v oblasti ochrany osobních údajů – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně FO při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a implementací opatření k zajištění souladu naší společnosti s GDPR jakož i se souvisejícími příslušnými právními předpisy ČR upravujícími ochranu osobních údajů, prohlašuje kupující, že dává souhlas prodávajícímu ke zpracování a použití osobních údajů kupujícího ve smyslu platné legislativy. 

 

14. DODÁNÍ SLUŽBY PRESONALIZACE

Tato ustanovení upravují odlišnosti v případě personalizovaných zboží. Všechna ustanovení VOP platí přiměřeně požadavku a způsobu personalizace.

Odstoupení od kupujícím objednané a prodávajícím bezvadně, řádně a včas dodané personalizace zboží není možné.

Kupující výslovně souhlasí s provedením personalizace na objednaném zboží dle specifikace kupujícího a to i v případě, že provedením personalizace prodávajícím zahrnuje rozbalení zboží z jeho původního obalu, čímž se může zboží stát nereklamovatelným u svého výrobce.

Na tisk vlastního obrázku musí kupující vlastnit licenční práva k používání této grafiky. V nejasných případech si www.darceking.sk vyhrazuje právo odmítnout takové motivy použít. Za grafiky nahrané kupujícím do online návrháře bere plnou odpovědnost klient a prohlašuje, že pokud třetí strana uplatní vůči provozovatelům online obchodu www.darceking.sk své nároky z porušení vlastnických nebo autorských práv, kupující je povinen provozovatele online obchodu www.darceking.sk od těchto oprávněných nároků osvobodit a uhradit náklady na obhajobu. Používání známých ochranných známek nebo firemních log bez souhlasu dotčené osoby zpravidla znamená porušování autorských práv jednotlivých majitelů.

 

15. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP jsou platné od 01. 11. 2019. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto VOP bez předchozího upozornění. Tyto VOP nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto VOP přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí. Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit zboží uvedené na e-shopu.