Všeobecné obchodné podmienky | Darceking.sk - jedinečné darčeky, ktorými prekvapíš!

OBSAH

 1. Základné ustanovenia
 2. Vymedzenie pojmov
 3. Predávajúci
 4. Kupujúci
 5. Kúpna zmluva
 6. Ceny
 7. Platobné podmienky
 8. Objednávanie
 9. Stornovanie objednávky
 10. Odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí v prípade stornovania objednávky po zaplatení
 11. Dodacie podmienky a náklady spojené s dodaním tovaru
 12. Reklamácie
 13. Ochrana osobných údajov
 14. Personalizácia
 15. Záverečné ustanovenia

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľ a) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľ a) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.darceking.sk je RALT, s.r.o., so sídlom Ďatelinová 5530/4, Bratislava, 82101, zapísanou v OR OS BA1, oddiel Sro, vložka č.100574/B, IČO: 47912570, IČ DPH: SK2024142054. Predávajúci je platca DPH. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. – Zákon o ochrane spotrebiteľ a v platnom znení a zákonom č. 102/2012 Z. z. – O ochrane spotrebiteľ a pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z., Obchodný zákonník v platnom znení.

 

2. VYMEDZENIE POJMOV

Predávajúci – podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok a ktorého činnosť neovplyvňuje vlastnosti výrobku.

Spotrebiteľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení zo spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Spotrebiteľská zmluva – kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy dodávateľom.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kúpna zmluva – Objednávka odoslaná predávajúcemu predstavuje návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky zo strany predávajúceho, čím dôjde k prijatiu návrhu. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

Elektronická objednávka – elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky e-shopu www.darceking.sk (ďalej len e-shop) a celkovú cenu tohto tovaru, spracovanú systémom e-shopu.

Tovar – výrobok, ktorý sa k spotrebiteľovi dostáva prostredníctvom trhu. Tovarom sú všetky produkty predávajúceho uvedené na stránke e-shopu.

Zoznam tovaru na internetovej stránke e-shopu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe objednávky kupujúceho.

Informácie o tovare uvedené v katalógu e-shopu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu, dovozcu. Predávajúci nezodpovedá za korektnosť informácií čerpaných z týchto zdrojov.

Personalizácia – služba, ktorou upraví predávajúci pre kupujúceho bežne dostupný tovar podľa špecifických požiadaviek kupujúceho. Obrázky zobrazené pri výrobku a na iných podstránkach na www.darceking.sk majú ilustračný charakter. Snažíme sa ale, aby čo najlepšie odzrkadľovali skutočnosť.

 

3. PREDÁVAJÚCI

Informácie o predávajúcom sú uvedené v sekciách „Kontakt“ „O nás“.

Predávajúci zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka kupujúcemu a umožňuje kupujúcemu tovar objednávať prostredníctvom e-shopu. Tieto VOP sú viazané na nákup v e-shope. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu kupujúci vyjadruje súhlas so VOP.

Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú na e-shope pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti bude informovať kupujúceho pred potvrdením jeho objednávky.

Predávajúci má právo si po zhotovení produktu vytvoriť fotografický záznam o produkte a fotografiu umiestniť na stránke e-shopu v sekcii Galéria produktov, na Facebookovej stránke e-shopu, Instagrame, alebo v letáku noviniek („newsletter“). Kupujúci má právo požiadať predávajúceho o nezverejnenie produktu, ktorý bol predmetom jeho objednávky a môže tak vykonať písomnou alebo emailovou formou na kontaktné adresy spoločnosti.

VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

 

4. KUPUJÚCI

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení zo spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Spotrebiteľ odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákona č.250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľ a v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel.

Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti)
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri)
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia na základe špecifických predpisov (sem patria napríklad slobodné povolania ako advokáti atď.)
 • osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

 

5. KÚPNA ZMLUVA

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na jeho stránky. Kúpna zmluva je uzatvorená odoslaním objednávky kupujúcim a potvrdením objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Uzatvorenú kúpnu zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody zúčastnených strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená písomným potvrdením objednávky predávajúcim kupujúcemu.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v jazyku slovenskom.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto VOP sú zobrazené na webových stránkach e-shopu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

 

6. CENY

Všetky ceny sú zmluvné. V e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Platnosť cien trvá do oznámenia nových cien. Konečná cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH) a balné. Cena nezahŕňa náklady na doručenie objednaného tovaru na miesto určenia.

 

7. PLATOBNÉ PODMIENKY

 • platba vopred bankovým prevodom
 • platba platobnou kartou on-line
 • na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)
 • platba na faktúru s uvedenou splatnosťou
 

8. OBJEDNÁVANIE

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť pred vykonaním objednávky oboznámiť sa so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci kupujúcemu vopred potvrdí telefonicky / e-mailom cenu a termín dodania. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, musí byť pri takomto tovare vopred oboznámený so skutočnosťou, že ide o tovar na objednávku (poznámka „U dodávateľa“ uvedená pri tovare), s ktorým k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami dôjde až v okamihu spresnenia ponuky zo strany predávajúceho.

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

Predávajúci odporúča kupujúcemu vykonávať objednávky cez e-shop.

Predávajúci nezodpovedá za samotný obsah motívu, gramatické chyby, preklepy, zdrobneniny, ktorý si kupujúci objednáva.

V prípade platby prevodom na účet alebo platobnou kartou online, predávajúci sa zaväzuje spracovať objednávku najneskôr do 5 pracovných dní od obdržania platby za objednávku.

 

9. STORNOVANIE OBJEDNÁVKY

 1. Kupujúci má právo stornovať objednávku e-mailom na info@darceking.sk alebo telefonicky na čísle +421-905-799644 v nasledovných prípadoch:
  • ak nebola objednávka potvrdená zo strany predávajúceho,
  • v prípade, že nebola dodržaná publikovaná cena výrobku,
  • v prípade, že kupujúci stornuje už potvrdenú objednávku, je povinný uhradiť predávajúcemu všetky preukázateľné účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade, ak zákazník stornuje objednávku po jej odoslaní predávajúcim a predávajúcemu vznikli náklady na dopravu tovaru. Kupujúci je povinný uhradiť spomínané náklady v prípade, ak sa jedná o označený tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho. Ak ide o neoznačený tovar, tieto náklady zaplatí podľa platných predpisov predávajúci),
  • v prípade osobnej personalizácie tovaru je storno poplatok 100% ceny objednaného tovaru.
 2. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v určenej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená v e-shope, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak. Predávajúci má právo stornovať objednávku aj v prípade, ak zákazník neodpovedá na e-mail alebo ho nemôže telefonicky zastihnúť po dobu viac ako troch pracovných dní za sebou. Predávajúci má právo stornovať objednávku aj v prípade, ak nebude doručená platba za objednávku do piatich pracovných dní od vytvorenia objednávky. Výnimku tvorí platba na dobierku.
 

10. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A VRÁTENIE PEŇAZÍ V PRÍPADE STORNOVANIA OBJEDNÁVKY PO ZAPLATENÍ

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ:

V zmysle ustanovenia zák. č. 102/2014 Z. z. – o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, kupujúci má právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list alebo e-mail o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a určeného osobitne pre kupujúceho (t. j. ak ide o tovar bez potlačeného, gravírovaného motívu). Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Tovar musí byť vrátený v priebehu 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Tovar je potrebné zaslať na RALT, s.r.o., Púpavová 3, Spišská Nová Ves doporučene. Za prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy neručí predávajúci. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, predávajúci môže vrátenú cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku. Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi do 14 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim. Ak sa jedná o neoznačený tovar, t.j. tovar bez potlačeného motívu, predávajúci je kupujúcemu povinný vrátiť okrem ceny za tovar aj výšku nákladov, ktoré vznikli pri preprave tovaru.

Predávajúci nie je povinný po uplynutí zákonom stanovej lehoty 7 dní (zákon č. 102/2014 Z. z.) prijať na reklamáciu nevyčistený alebo inak znečistený tovar nezodpovedajúci hygienickým štandardom.

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v tejto lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude čerpaná pre ďalší nákup.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa zákona č. 102/2014 Z. z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu kredit, ktorý na jeho žiadosť bude odoslaný na ním uvedený účet, a to najneskôr do 14 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ:

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady kupujúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie náklady vzniknuté v súvislosti s neplatným odstúpením od zmluvy.

Pri vystavení dobropisu môže byť od kupujúceho vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu XIII. (v zmysle §3 zákona 428/2002 Z. z. O ochrane osobných údajov).

 

11. DODACIE PODMIENKY A NÁKLADY SPOJENÉ S DODANÍM TOVARU

 1. Zákazník má možnosť využiť viaceré druhy doručenia, a to buď prostredníctvom Slovenskej pošty alebo prostredníctvom Zásielkovne na výdajné miesto, alebo priamo na adresu. Doručenie tovaru je spoplatnené podľa aktuálne platného cenníka poskytovateľa služby.
 2. V prípade objednávok do krajín mimo Slovenskej republiky zabezpečuje doručenie Slovenská pošta alebo Zásielkovňa. Doručenie tovaru je spoplatnené podľa aktuálne platného cenníka poskytovateľa služby.
 3. Ak sa nedohodlo inak, predávajúci sa zaväzuje odoslať tovar po prijatí platby na účet predávajúceho v plnej výške a to podľa informácie uvedenej pri každom produkte v časti “Kedy ti odosielame tovar?”.  Predávajúci si vyhradzuje právo nevykonať plnenie v prípade, že mu nebudú dodané grafické podklady v požadovanej kvalite. V tom prípade sa môže doba dodania predĺžiť.
 4. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom alebo priamo s tovarom. Tam kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.
 5. Kupujúci je informovaný o odoslaní tovaru v deň jeho zaslania prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo Zásielkovňou. Kupujúci je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie, alebo prítomný na adrese doručenia, alebo si vyzdvihne tovar na výdajnom mieste. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný informovať predávajúceho, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky.
 6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
 

12. REKLAMÁCIE

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný tento tovar prehliadnuť a skontrolovať. Pokiaľ je značné mechanické poškodenie obalu tovaru, kupujúci je povinný stav tovaru skontrolovať a pri prípadnom poškodení vyhotoviť záznam o poškodení, ktorý musí byť podpísaný aj kupujúcim, aj zástupcom dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie tovaru počas prepravy tovaru k zákazníkovi nesie dopravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnuté primerané riešenie, napríklad poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

Ak kupujúci dodá vlastný textil alebo iný produkt, ktorý si želá potlačiť, za výsledok potlače predávajúci nezodpovedá z toho dôvodu, že vopred nemá materiál odskúšaný a nie je možné predpovedať, ako sa bude potlač na materiáli správať.

Záručná doba na tovary je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním sa záruka nevzťahuje. Ak kupujúci zistí poškodenie, za ktoré berie zodpovednosť predávajúci, kupujúci musí bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho.

Proces reklamácie:

 1. Informovať našu spoločnosť o požadovanej reklamácii mailom alebo telefonicky.
 2. Tovar poslať späť na: RALT, s.r.o., Púpavová 3, Spišská Nová Ves).

Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu reklamovaný produkt na vlastné náklady do spoločnosti predávajúceho čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry a s presným popisom vady.

V prípade poškodenia tovaru môže ísť o odstrániteľné alebo neodstrániteľné poškodenie. Ak ide o poškodenie, ktoré je možné odstrániť, kupujúci má nárok, aby bolo toto poškodenie bezplatne a včas odstránené. Predávajúci je povinný toto poškodenie odstrániť. Kupujúci však môže požadovať namiesto odstránenia poškodenia výmenu tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na poškodenie tovaru alebo jeho cenu. Ak sa vyskytne opätovné poškodenie po oprave a kupujúci nemôže pre toto opätovné poškodenie produkt riadne používať, má právo na výmenu produktu alebo právo od zmluvy odstúpiť, teda právo na vrátenie kúpnej ceny. Cena je kupujúcemu vrátená na jeho číslo účtu. Ak ide o poškodenie, ktoré nie je možné odstrániť a ktoré zabraňuje tomu, aby sa produkt mohol využívať riadne, kupujúci má právo na výmenu tohto produktu alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o také neodstrániteľné chyby, ktoré nebránia tomu, aby sa mohol produkt riadne využívať, kupujúci má právo požiadať o primeranú zľavu z ceny produktu.

Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

Predávajúci rozhodne o odôvodnenosti reklamácie do 5 pracovných dní. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto doby, ak reklamácia nebola vybavená, má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o neodstrániteľné poškodenie.

Predávajúci má povinnosť vydať kupujúcemu po reklamácii reklamačný doklad o spôsobe vybavenia reklamácie a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom jej rozsahu. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za poškodenie až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene veci, začne plynúť záručná lehota znova od prevzatia novej veci.

 

13. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V spojitosti s legislatívnou úpravou v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane FO pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu našej spoločnosti s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi SR upravujúcimi ochranu osobných údajov, prehlasuje kupujúci, že dáva súhlas predávajúcemu na spracovanie a použitie osobných údajov kupujúceho v zmysle platnej legislatívy. 

 

14. DODANIE SLUŽBY PRESONALIZÁCIE

Tieto ustanovenia upravujú odlišnosti v prípade personalizovania tovaru. Všetky ustanovenia VOP platia primerane požiadavke a spôsobu personalizácie.

Odstúpenie od kupujúcim objednanej a predávajúcim bezvadne, riadne a včas dodanej personalizácie tovaru nie je možné.

Kupujúci výslovne súhlasí s vykonaním personalizácie na objednanom tovare podľa špecifikácie kupujúceho a to i v prípade, že vykonaním personalizácie predávajúcim zahŕňa rozbalenie tovaru z jeho pôvodného obalu, čím sa môže tovar stať nereklamovateľným u svojho výrobcu.

Na tlač vlastného obrázka musí kupujúci vlastniť licenčné práva k používaniu danej grafiky. V nejasných prípadoch si www.darceking.sk vyhradzuje právo odmietnuť takéto motívy použiť. Za grafiky nahraté kupujúcim do online návrhára berie v plnej miere zodpovednosť klient a prehlasuje, že pokiaľ tretia strana uplatní voči prevádzkovateľom online obchodu www.darceking.sk svoje nároky z porušenia vlastníckych alebo autorských práv, kupujúci je povinný prevádzkovateľa online obchodu www.darceking.sk od týchto oprávnených nárokov oslobodiť a uhradiť náklady na obhajobu. Používanie známych ochranných známok alebo firemných log bez súhlasu dotknutej osoby spravidla znamená porušovanie autorských práv jednotlivých majiteľov.

 

15. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto VOP sú platné od 10. 06. 2021. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovar uvedený na e-shope.